HAZIRLIK AŞAMASINDA

Յարալէզներուն Դաւաճանութիւնը

220
Շ308
1933թ.
3696