HAZIRLIK AŞAMASINDA

Կեանքի մէջէն

230
Տ1090
1950թ.
7581