HAZIRLIK AŞAMASINDA

Բառագիրք Հայ-Գաղղիարէն

110
Ն1372
1872թ.
ddd 8343